مشاهده / بستن موضوعات

قاتل قانا

قاتل قانا به خاک سرد خفت

در جهنم  گشت با ابلیس جفت

یاد دارم در قبال ظلم او

بهر قانا طبع من این شعر گفت*

((قتل انسان‌ها ندارد افتخار 

قتل انسان‌ها نیارد اعتبار   
قتل انسان‌ها نیاز اهرمن  

   قلب انسان‌ها نشاط آبشار    

قلب انسانها اگر آری به کف

 میتوانی دست یابی بر هدف  

     رای انسانها چو آید در حساب   

    صلح و آرامش در آید از صدف ))

این زمان شیمون پرز در دوزخ است

دوستانش را به لب ها آوخ است

عنکبوتی لانه ی صهیونیان

در لهیب انتفاضه چون نخ است.

*مرداد 1385

حسین نبی زاده اردکانی
منبع اين نوشته : منبع