مشاهده / بستن موضوعات

علی و فاطمه

شد علی با فاطمه در ازدواج 
تا از ایشان دین حق گیرد رواج 
یازده نور امامت شد پدید 
زین مبارک وصلت و این ازدواج 
می رسد روزی که نور آخرین 
برکند بنیان ظلم و کفر و باج 
عدل را حاکم نماید بر جهان 
ظالمان را سرنگون از تخت و تاج 
حکمتش پایان دهد بر جنگ ها 
روشنی یابد جهان از این سراج .
حسین نبی زاده اردکانی
منبع اين نوشته : منبع