مشاهده / بستن موضوعات

ای قدس ای شهر خدا

..........ای قدس ای شهر خدا.......... 
ای قدس ای شهر خدا آزاد میخواهم تو را
معراج گاه مصطفی آزاد میخواهم تو را
ای قبله گاه اولین بهر رسول آخرین
از دست صهیون دغا آزاد میخواهم تو را
موسی خجل زین قوم دون عیسی دلش لبریزخون
همراه یعقوب از خدا آزاد میخواهم تو را
باشد سلیمان دل غمین ،در دست خود دارد نگین
با او به هر ذکر و دعا آزاد میخواهم تو را
تو شهر یک امت نه ای،مخصوص صهیون نیستی
با اهل ایمان وصفا آزاد میخواهم تو را
جمعه28مهر1385 حسین نبی زاده اردکانی
 
 منبع اين نوشته : منبع